Σωματείο Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων

Ετικέτα ν. 4447/2016

Διευκρίνηση για το άρθρo 39 του ν. 4447/2016

Με το αρθρ. 39 του ν. 4447/2016 ορίζεται ότι για την τοποθέτηση ανεξαρτήτων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης…